To Be Assigned

This is a passive predicate, which might be what is confusing you.

Passive means that your subject (I) did not do the action, but had the action done to it.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nerespektování pojmů zájem služby a pracovní místo, jakož i článků 2 a 47 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a povinnosti odůvodnění Soudem pro veřejnou službu, když tento soud v bodě 62 napadeného rozsudku rozhodl, že „dříve, než agentura propustí zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou z důvodu, že úkoly, které mu byly přiděleny, byly zrušeny nebo přesunuty na jiný subjekt, má dotyčná agentura povinnost přezkoumat, zda dotyčná osoba nemůže být přeřazena na jiné stávající pracovní místo nebo na pracovní místo, které má být brzy vytvořeno na základě přidělení nových pravomocí dotyčné agentuře“.

Bearing in mind that authorisation to place in service is independent of the operation of a vehicle by an RU or the maintenance of the vehicle by an ECM, and that Directive 2004/49/EC relates to the operation (use) and maintenance of vehicles, the ECM may be assigned either before or after a vehicle has been authorised to be placed in service, but always before it is registered in the national vehicle register (ECM is a mandatory field in the NVR) and before it is actually placed in service or used on the network. contingent assigned to an EU crisis management operation, and in particular the privileges and immunities they enjoy, shall be governed by the agreement on the status of the mission (the status agreement) concluded between the EU and the State in which the operation is being conducted, provided that: (a) the United States shall be afforded an opportunity to examine the status agreement prior to deciding whether or not to participate in the operation and (b) if no status agreement has been concluded at the time it is needed for examination, the Parties shall consult and agree on an appropriate alternative arrangement concerning the status of the U. contingent prior to its deployment, without prejudice to the EU’s overall responsibility for concluding host country arrangements on the status of EU personnel and units.

Kromě těchto provozních úkolů budou agentuře přiděleny odpovídající povinnosti týkající se přijímání bezpečnostních opatření, podávání zpráv, zveřejňování, monitorování, informování, organizování zvláštního vzdělávání týkajícího se VIS a SIS II, zavádění pilotních systémů na zvláštní a přesnou žádost Komise a sledování výzkumu.

Assignment of unique ATC unit identifiers to each ATC system will be the responsibility of Eurocontrol, while ATC unit selectors will be assigned by the relevant authority within the ATC Administration or Organisation.The "was" is in the passive past tense (somebody did the action to the subject in the past), which requires the past tense of "assign".The management of the aid will be assigned, in accordance with the above regional legislation, to the most representative agricultural trade bodies in Lombardy, which must have a large membership spread throughout the region and a sufficiently extensive network of offices and must be adequately represented in the various agricultural and food sectors in the Region of Lombardy.Subjekty pověřené řízením podpory je možné identifikovat i na základě výše uvedeného regionálního zákona v zemědělských oborových organizacích považovaných za nejreprezentativnější na území Lombardie, které mají širokou členskou základnu na celém území regionu a disponují rozsáhlou sítí provozních středisek v různých pododvětvích lombardského zemědělského a zemědělsko-potravinářského odvětví.The Norwegian authorities estimate that very few Norwegian banks will fall within risk class 1, a number of banks will fall within risk class 2, and the majority of banks will be assigned to risk class 3 (around three quarters of all Norwegian banks).C.4.3.1 Přidělení jednoznačných identifikátorů stanoviště ATC každému systému ATC spadá do odpovědnosti organizace Eurocontrol, zatímco volič stanoviště ATC přidělí příslušný orgán v rámci správy nebo organizace ATC.All the amounts relating to agreements and protocols which are in force on 1 January of the year in question will be entered under heading 11 03 01.Jestliže úvěrová instituce používá standardizovaný přístup stanovený v článcích 78 až 83 pro výpočet hodnot rizikově vážené expozice pro kategorii expozic, do níž by byly podle článku 79 zařazeny sekuritizované expozice, vypočítá hodnotu rizikově vážené expozice sekuritizační pozice v souladu s přílohou IX částí 4 body 1 až 36.The requested human resources will be assigned to the new task that the Council Regulation will entrust the Commission with and which will consist in carrying out in-depth methodological visits in Member States, as well as increasing the frequency of the regular visits.Požadované lidské zdroje budou přiděleny na nové úkoly, které budou nařízením Rady svěřeny Komisi a které budou sestávat z provádění hloubkových metodických inspekcí v členských státech při současném zvýšení četnosti pravidelných návštěv.Beyond these operational tasks, the corresponding responsibilities for adopting security measures, reporting, publishing, monitoring, information, organising specific VIS and SIS II related trainings, implementing pilot schemes upon specific and precise request of the Commission and monitoring of research will be assigned to the Agency.

SHOW COMMENTS

Comments To Be Assigned

The Latest from mediashkola-plus.ru ©