Pendahuluan Assignment

Manusia ini pula akan benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai “Khalifah Allah” untuk memakmurkan bumi ini.Setiap hari absensi dimulai dari setiap sebelum jam masuk maka state yang berlaku adalah state tentative.Jika seorang pegawai masuk dengan mencatatkan diri di mesin absensi maka mesin absensi akan melakukan pencatatan dan melihat apakah pegawai masuk sesuai dengan jam masuk atau tidak.Tamadun Islam ialah tamadun kerohanian dan kebendaan yang berdasarkan ajaran Islam dan berkonsepkan Tauhid, serta sifatnya yang menyeluruh. Kebanyakan orang mengatakan dunia yang bertamadun ini adalah hasil dari tamadun barat.Bincangkan…1.0 Pendahuluan Tamadun bermaksud peradaban, kemajuan (kebendaan dan kerohanian), kebudayaan, keilmuan, pergaulan, pendidikan, teknologi, akhlak dan sopan santun.Justeru, masyarakat atau negara maju atau bertamadun bukan sahaja mempunyai kemajuan dalam bidang kebendaan, bangunan, sains dan teknologi, malah terangkum di dalamnya masyarakat yang berperibadi mulia, pergaulan yang baik dan berkerjasama, harmoni antara pelbagai kaum, agama dan bangsa, dan tidak ada kezaliman.Justeru itu, Tamadun Islam didefinasikan sebagai “pembangunan, kebudayaan, peradaban, pendidikan dan sebagainya yang berlandaskan ajaran Islam yang berpaksikan tauhid, iaitu kepercayaan kepada tuhan yang satu”( OUM LANH1203, 2005, m/s 4)Tamadun Islam membangunkan ummah supaya maju dalam bidang kebendaan, kebudayaan, pendidikan keilmuan, politik, ekonomi, social, kesihatan, keagamaan, kerohanian dan sebagainya.Aplikasi absensi ini akan dapat dilihat di 6 (enam) buah workstation yang terbagi sebagai berikut: 1 workstation manajemen, 2 workstation administrator aplikasi, 3 workstation untuk pekerja. Etika Profesional, Pengajian Islam, Keusahawanan, Interaksi Manusia komputer, Pengaturcaraan Berorientasikan Objek, Elemen e Dagang, Open and Distance Learner, Pembangunan Sistem Pintar, English For Workplace, Pembangunan Multimedia, Sistem Pengurusan Maklumat, Sistem Pengoperasian, Struktur Data, Implementasi Pengkalan Data, Rekabentuk Sistem, Pengenalan Kepada Rangkaian, matematik Diskret, Projek Teknologi Maklumat dll Soalan:2.Paket Data Absensi terdiri dari paket data karyawan dan paket data absensi.Sedangkan Paket Laporan Absensi terdiri dari paket Laporan absensi dan paket laporan overtime.

SHOW COMMENTS

Comments Pendahuluan Assignment

The Latest from mediashkola-plus.ru ©